back to Travel Pictures Map Directory
-----__________--- back to List of Travel Pictures ----__________--- back to RBloodworth.com

Japan

1_Tokyo_Yokohama_ESL_Sculpture_Park
 
10_Soga_Chitose_Funebashi
2_Tokyo_Kyoto
11_Tokyo_Disneyland_Meiji_Park_GA_Coffee
3_Ueno_Museum_Shinjuku_boxes
12_Ueno_Phone_Cards_Sports_Day
4_Matsue_Tottori_Tobu_World
13_Ski_Ramp_Tsuji_Dolls_Ken_School_Halloween
5_Sumo_Temple_Hiroshima_Peace_Dome_JrH_Sports_Day
14 Shamisen Hiro Ikebukuro Mount Fuji
6_SET_JrH_Sports_Day
15_Hiroshima_Miyajima_Itsukushima_Shrine
7_SET_camp_Kimono_Day
16_Shikoku_Bridge_to_Paradise_Osawa
8_Students_Asakasa_Temple
17_Kyoto_HongwanJi_Kinkaku_Kiyomizu_Kamigama
9_Waseda_Nagaura_Shinjuku_Sculpture_Chiba
18_Kyoto_Toji_Nagasaki_Fukuoka